News 15.03.13

Utenriksdepartementet vil støtte galleriene

Stortingsmelding 19 (2012-2013) – Regjerningens internasjonale kulturinnsats – ble lansert i dag. Fra venstre: Utviklingsminister Heikki Holmås, direktør i NORLA Margit Walsø, kulturminister Hadia Tajik, direktør i Music Norway Kathrine Synnes Finnskog og utenriksminister Espen Barth Eide.

Stortingsmelding 19 (2012-2013) – Regjerningens internasjonale kulturinnsats – ble lansert i dag. Fra venstre: Utviklingsminister Heikki Holmås, direktør i NORLA Margit Walsø, kulturminister Hadia Tajik, direktør i Music Norway Kathrine Synnes Finnskog og utenriksminister Espen Barth Eide.

I dag ble stortingsmeldingen med tittelen Regjeringens internasjonale kulturinnsats (Meld. St. 19 2012-2013) presentert på en pressekonferanse i de nye lokalene til Music Norway og NORLA (Norwegian Literature Abroad) på Solli plass i Oslo. De tre ministrene Hadia Tajik, Espen Barth Eide og Heikki Holmås presentere ikke noen større omveltninger innen sektoren, men varslet styrking av feltet og opprettholdelse av armlengdes avstand-prinsippet.

Dette innebærer blant annet en fortsatt vektlegging av samspillet mellom Utenriksdepartementet, utenriksstasjonene (ambassader og konsulater) og det som i meldingen kalles de kunstfaglige organisasjonene. På bildekunstområdet er dette Office for Contemporary Art Norway (OCA).

I meldingen understrekes at OCA de siste årene er blitt en «sentral institusjon innenfor bildekunstfeltet» samtidig som det henvises til den kommende gjennomgangen av virksomheten som skal gjennomføres «som et ledd i å styrke grunnnlaget for OCAs arbeid».

Galleristøtte ut av UD

Den største nyheten innen bildekunstområdet er at Utenriksdepartementet vil opprette en reisestøtteordning for private gallerier til deltagelse på mønstringer i utlandet. En slik ordning skal forvaltes på linje med de andre reisestøtteordningene, altså av andre enn Utenriksdepartementet selv. I dag er det Utenriksdepartementet som har hånd om den beskjedne støtten til norske gallerier som ønsker å delta på slike messer. 

Cecilie Willoch, Avdelingsdirektør i UD, sier til Kunstkritikk at denne støtten i dag er på noen hundre tusen kroner i året og at den skal ut av departementets hender når ordningen nå styrkes.

– Det ligger i kortene at ordningen skal styrkes og da skal midlene også forvaltes av andre enn oss, sier Willoch til Kunstkritikk.

Office for Contemporary Art Norway har under nåværende direktør Marta Kuzma ikke støttet kommersielle gallerier. Dette mener Willoch kan være et feilgrep.

– Jeg er ikke overbevist om at det er så produktivt å skille mellom det kommersielle og det ikke-kommersielle delen av kunstfeltet. Mitt inntrykk er at en del av de kommersielle arenaene også er viktige for kunstnerne. Vi må imidlertid vurdere om den nye støtteordningen blir lagt til OCA eller en annen organisasjon, sier Willoch til Kunstkritikk.

Produksjonsstøtte til Kulturrådet

Regjeringen ønsker også å vurdere å opprette en produksjonsstøtteordning for deltakelse på utstillinger i utlandet. Dette er noe kunstfeltet har etterlyst og kulturminister Hadia Tajik understreket Norsk kulturråds rolle i dette arbeidet. Tajik kunne fortelle at Kulturrådet har opprettet en egen seksjon for internasjonale spørsmål og nå utarbeider en strategi for det internasjonale arbeidet. Denne strategien vil ventelig følge opp stortingsmeldingen på dette punktet.

Write a comment
Name (only post under your real name are allowed)*:

E-mail (not shown)*:

Comment*:

Send

Readers’ comments are an important part of Kunstkritikk, and we are very pleased to receive your contribution to our reader forum. We ask all contributors to observe common courtesy. Remember that you hold full responsibility for your own posts; for this reason we only accept postings where the poster’s full, real name is included.

Editors do not read the posts before they are published, but will monitor the discussions regularly. We reserve the right to remove posts that are offensive, frivolous in nature or otherwise objectionable. No advance notice will be given, and the final decision rests entirely with the editors. Submissions can contain text only; no pictures, video, html code or similar. Enjoy the discussions!